helpt de gezondheidszorg verduurzamen

 

Voor Care en Cure.

Opdrachtgevers:

Waarom verduurzamen?

In de gezondheidszorg is er een enorm potentieel voor het verduurzamen  van de afvalketen. 

Om verschillende redenen verdwijnen er waardevolle grondstoffen via het niet-recyclebaar afval of lopen er (logistieke) processen niet efficiënt.

Zonde en onnodig.

De zorgsector is verantwoordelijk voor ongeveer 7% van de totale CO2-uitstoot in Nederland (bron: Volkskrant). Mede daarom worden jaarlijks heffingen vanuit de overheid opgelegd die het verbranden van afval duurder maken. Het dus loont in toenemende mate om afval goed te scheiden, zowel financieel als vanwege milieuaspect. 

Ziekenhuizen zijn complexe instellingen met strenge hygiëne-eisen. Dit werkt het gebruik van verpakkingsmateriaal in de hand en daardoor creëer je dus veel afval. De video van kunstenares Maria Koijck illustreert dit prachtig. 

Waarom
Afval Backx?

Ervaren afvaladviseur
Dankzij 9 jaar ervaring als afvaladviseur in een groot (academisch) ziekenhuis heeft
Afval Backx de benodigde specialistische kennis opgedaan om afvalketens in de gezondheidszorg te helpen verduurzamen.
Volledig onafhankelijk
De focus ligt volledig op duurzaamheid en kostenbesparing. Afval Backx is onafhankelijk en heeft geen andere belangen.
Kansen worden zichtbaar
Met behulp van beeldmateriaal, meetgegevens en het maken van dashboards worden knelpunten in de keten duidelijk en zichtbaar. Zo wordt doelgericht gewerkt aan het oplossen ervan.
Ketenaanpak
AfvalBackx kijkt naar de hele afvalketen; van ontdoener tot inzamelaar. Zowel kwalitatief als kwantitatief.
Snel aan de slag
Geen lange denksessies vooraf. Meteen praktisch en concreet aan de slag.
Previous slide
Next slide

 

Op verschillende niveaus is AfvalBackx actief in het optimaliseren van het afvalbeheer in zorginstellingen. Zo richt ik mij operationeel op het geven van instructies aan zorgpersoneel, het opstellen van richtlijnen voor afvalscheiding en het optimaliseren van het afvalbeheer op de werkvloer. Op tactisch niveau is dat op beleidsontwikkeling, advisering bij aanbestedingen en monitoring van afvalstromen, terwijl op strategisch niveau de focus ligt op de ontwikkeling van duurzaamheidsstrategieën en advisering aan het managementteam voor de optimalisatie van het afvalbeheer op organisatieniveau. 

Daarbij staat het bieden van concrete en haalbare oplossingen absoluut centraal, waarbij gebruik wordt gemaakt van best practices uit andere zorginstellingen om tijd en werk uit handen te nemen.

Hoe verduurzamen?

Verduurzaming begint met inzicht in het afvalproces. Het is essentieel om te weten wat er precies gebeurt, zodat er gericht en stapsgewijs kan worden verbeterd met behulp van data en goede communicatie. AfvalBackx beschikt over de benodigde kennis en ervaring om het afvalbeheer in uw zorginstelling te optimaliseren op basis van veiligheid, kosten en duurzaamheid.

U kunt mij inschakelen voor onder meer:

 • Advies bij aanbestedingen
 • Advisering over milieu-impact en veiligheid
 • Afvalcontractbeheer
 • Afvalscans (restafval, specifiek ziekenhuisafval, plastic verpakkingsafval)
 • Beleidsdocumenten opstellen (bv Afvalstoffenregeling)
 • Communicatie (voorlichting, training, schrijven van teksten, ontwikkeling van etikettering voor inzamelmiddelen en advisering op afdelingen)
 • Gedragsverandering bewerkstelligen
 • Implementatie van nieuw beleid en opstellen van procedures
 • Intermediair tussen bevoegd gezag en uw organisatie
 • Monitoring van de naleving van het afvalbeleid
 • Opstellen rapportages en managementinformatie
 • Optimalisatie van logistieke afvalprocessen
 • Tijdelijke vervanging van afvalfunctionaris
 • Uitvoering van periodieke audits

Het proces

Hieronder een indruk hoe een verbetertraject zou kunnen lopen en wat de tijdsinvestering is:

a) Quickscan

Het in kaart brengen van de afvalstromen, inclusief de kwaliteit van de afvalscheiding.

Op basis van afvalcijfers, interviews met direct betrokkenen en fotomateriaal wordt een verbeteradvies gegeven voor de afvalscheiding en mogelijke kostenbesparing.

hoeveel tijd benodigd is hangt af van de klantvraag. Een quick scan voor één enkele afdeling kan in een dag afgerond worden, terwijl dit voor een groot (academisch) ziekenhuis wel twee weken kan duren.

b) Grondige analyse

De hele afval verwijderingsketen in kaart brengen,
met alle knelpunten

Het in kaart brengen van de afvalstoffen in de hele keten, van ontdoener tot afvalinzamelaar, zowel kwalitatief als kwantitatief. Ook eventuele gevaarlijke situaties worden in beeld gebracht. Op basis van deze analyse wordt een gedetailleerd adviesrapport opgesteld. Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen quick wins en complexere verbetertrajecten.

U krijgt een uitgebreid rapport met de resultaten van de analyse. 

Hierbij geldt hetzelfde als bij de quick scan; de hoeveelheid tijd die nodig is hangt af van de klantvraag. Richt de grondige analyse zich op één enkele afdeling, dan kan gedacht worden aan 1 tot 2 weken. Betreft het een groot (academisch) ziekenhuis, dan kan dit oplopen tot enkele maanden.

c) Denken en doen

Aan de slag met implementeren van verbetervoorstellen

Ondersteuning in de uitvoering van de implementatie van de gegeven adviezen. Bijvoorbeeld door het maken van een afvalstoffenregeling, voorlichtingsmateriaal, het verzorgen van trainingen.

Bij ‘denken en doen’ geldt hetzelfde als bij de quick scan en bij de ‘grondige analyse’; de hoeveelheid tijd die nodig is hangt af van de klantvraag. Richten de werkzaamheden zich op één enkele afdeling, dan kan gedacht worden aan 1 tot 2 weken. Betreft het een groot (academisch) ziekenhuis, dan kan dit oplopen tot enkele maanden.

Over Afval Backx

Mijn naam is Lars Backx en in 2012 ben ik begonnen als afvaladviseur bij het Radboudumc. Negen jaar lang heb ik mij ingezet om de gehele afvalketen te verduurzamen en zo ben ik bekend komen te staan als ‘Afval Backx’, wat ik uiteindelijk heb omgezet in mijn bedrijfsnaam.

Als kind droomde ik ervan om vuilnisman te worden. Niet politieman of brandweerman, maar achterop de vuilniswagen staan en de zakken naar binnen gooien. Later besefte ik dat mijn wens vooral om opruimen, ordenen en structureren draaide.

Duurzaamheid heeft in de afgelopen tien jaar een steeds grotere plaats in mijn leven ingenomen. Ik heb gezien dat er veel (onnodig) wordt weggegooid en dat een heleboel niet eens zichtbaar is voor beleidsmakers en leidinggevenden in een ziekenhuis.

In mijn privéleven probeer ik zo min mogelijk te verspillen. Ik gebruik bijvoorbeeld regenwater om planten water te geven en de vaat voor te spoelen, hanteer grotendeels een veganistische levensstijl en gooi geen eten weg. Ook haal ik een deel van mijn boodschappen bij de verpakkingsvrije supermarkt (of de markt) en koop ik steeds vaker de biologische variant. Daarnaast werk ik als vrijwilliger bij Herenboeren Nijmegen, dat als doel heeft om het voedselsysteem in Nederland te veranderen door kleinschaliger en natuurinclusief te boeren.

Ik maak mij zorgen over de wijze waarop we de aarde uitputten en mijn gedrevenheid om duurzaam te zijn, zit dan ook hierin. Ik wil positief bijdragen om verspilling tegen te gaan door mijn kennis over afvalketens in de gezondheidszorg in te zetten. We moeten van een lineair systeem naar een circulair systeem. Ik geloof dat dit kan en ik maak mij hard om dit binnen mijn werkveld voor elkaar te krijgen.

Anderen over AfvalBackx

+316 380 33 298

lars@afvalbackx.nl

KVK: 86395920
BTW: NL004241091B45